Ohlášení pálení klestí a větví na zahrádkách

Jarní úklidy na zahrádkách jsou spojovány s pálením klestí, ostříhaných větví a podobně.

Že je to činnost nadmíru zodpovědná si mnozí možná ani neuvědomují až do okamžiku, kdy se oheň nekontrolovatelně rozšíří na místa, kde by to člověk vůbec nečekal a ani nechtěl. Sousedova chata, stodola, či blízký lesík se může v okamžiku stát obětí neúprosných plamenů. V horším případě může dojít ke zranění osob. Jsou známé i případy, při nichž lidé přišli o život.

Nejdříve začneme citací zákonu:
zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

A teď trošku přiblížení:

Vypalování porostu (též také zvané: plošné vypalování porostu) je zákonem zakázáno – jedná se především o podpálení suchého porostu (uschlé trávy) na loukách, v zahrádkách, v příkopech podél cest apod. – Pokud pálíte klestí z ořezaných stromů či klestí, není to tento případ.

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost nahlásit pálení přikazuje zákon. Pro fyzické osoby (občany) platí stejná ustanovení pro zamezení vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Pokyny platí stejné jako pro podnikatele.

Oznámení o pálení klestí

Pálení klestu je vhodné nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:

– telefonem na operační středisko příslušného kraje ,
– e-mailem rovněž na HZS příslušného kraje
– vyplněním formuláře na webu HZS příslušného kraje (např.www.hzsol.cz).

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále

– dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
– při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
– místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
– místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
– opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
– místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
– příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
– spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
– plošné vypalování porostů je zakázáno.

Doporučujeme:

vyplnit formulář na stránkách HZS příslušného kraje (např.: www.hzsol.cz – naleznete jej v pravém sloupci – OHLÁŠENÍ PÁLENÍ – odkaz: „Formulář pro ohlašování pálení“)
Internetové stránky hasičských sborů jsou podobné a všechny obsahují formuláře pro ohlášení pálení.

– kde uvedete všechny potřebné informace a navíc díky mapce můžete přesně označit místo pálení.

v den pálení zavolat na linku Informačního a operačního střediska příslušného kraje (Olomoucký kraj: 950 770 010 ) a potvrdit pálení – operační důstojník podle aktuálních podmínek může doporučit další opatření případně pálení odložit (v případě nevhodného počasí – období sucha, silný vítr).

Věřte, že je lépe pálení ohlásit hasičskému sboru. Jednak hasiči vědí o lokalitě, kde se z jejich hlediska něco děje a i kdyby se nic nestalo, kouř z pálených větví může nahlásit jiný občan, který si může myslet, že opravdu hoří a přivolá hasiče (v případě nahlášení operční důstojník ověří že se nejedná o nahlášené pálení – na uvedených kontaktech a poté určí další postup).


Comments are closed.